sam e

Такой страницы не существует

1. Збір, використання та мета обробки

Компанія DELTA MEDICAL збирає, обробляє та використовує інформацію, що надається Вами у Реєстраційній формі (далі – «Персональні дані») з метою відповіді на Ваші запити, розповсюдження повідомлень, тематичних і рекламних розсилок, а також проведення досліджень ринку, в тому числі статистичних та опитувань (за допомогою пошти та/або електронних засобів зв’язку), пов’язаних з діяльністю і товарами компанії DELTA MEDICAL.

2. Згода

Підписанням форми надання Персональних даних разом із ознайомленням із даними Загальними умовами, Ви надаєте однозначну згоду на:

збір, використання, обробку та/або передачу Ваших персональних даних згідно мети збору, використання та/або передачі, що визначені п. 1 даних Загальних умов в розумінні положень Загального регламенту про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679), а також національного законодавства що регулює захист персональних даних.

Ви повідомлені про включення Ваших персональних даних до нашої бази персональних даних та належним чином повідомлені про права суб‘єкта персональних даних (зокрема щодо збору, обробки та/або передачі Ваших персональних даних), а саме:

· знаєте про джерела збирання Ваших персональних даних з боку DELTA MEDICAL;

· можете отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, зокрема про третіх осіб, яким передаються такі дані у відповідності до чинного законодавства;

· маєте право на доступ до своїх персональних даних за умови дотримання вимог з безпеки інформації DELTA MEDICAL;

· маєте право на отримання інформації згідно запиту про те, чи обробляються Ваші персональні дані та інформацію про зміст таких персональних даних;

· маєте право пред‘являти DELTA MEDICAL вимогу про заперечення проти обробки своїх персональних даних;

· право на вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо вони є недостовірними або незаконно обробляються;

· маєте право на захист своїх персональних даних від незаконного обробки, випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

· маєте право на звернення зі скаргами на некоректну/неправомірну обробку своїх персональних даних до суду та застосування правового захисту;

· маєте право на внесення застереження стосовно обмеження прав на обробку персональних даних;

· право на відкликання даної згоди;

· право на ознайомлення із механізмом автоматичної обробки персональних даних.

Ви добровільно надаєте згоду на отримання рекламної та іншої інформації, а також пропозицій від DELTA MEDICAL та наших партнерів електронною поштою, соціальними мережами (Viber, Instagram, WatsApp, Facebook тощо) або телефоном.

3. Розкриття даних для технічної обробки

Оскільки DELTA MEDICAL є групою компаній, Ваші персональні дані можуть бути передані до одного з партнерів DELTA MEDICAL і можуть оброблятись для досягнення мети, зазначеної у частині 1 даних Загальних правил (зокрема, для транскордонної передачі персональних даних). Дані можуть передаватися до країн з різними рівнями захисту даних, проте DELTA MEDICAL працюватимуть із дотриманням європейських правил захисту персональних даних для забезпечення відповідного рівня захисту персональних даних у відповідності до вимог та правил Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв‘язку з автоматизованою обробкою персональних даних.

4. Доступ до персональних даних та їх безпека

Доступ до Ваших персональних даних буде наданий лише уповноваженим працівникам DELTA MEDICAL та партнерів у відповідності до мети, зазначеної частиною 1 даних Загальних правил, а також для забезпечення безпеки та обробки інформації. DELTA MEDICAL використовує розумні технічні та організаційні засоби для безпеки та конфіденційності Ваших персональних даних, також за необхідності регулярно переглядає та покращує ці засоби для відображення законодавчих змін та/або вдосконалення технічних можливостей.

5. Правильність персональних даних, внесення змін та відмова від згоди

DELTA MEDICAL не здійснює перевірку Ваших персональних даних, що надані Вами DELTA MEDICAL та не несе відповідальності за їх правильність перед третіми особами у разі їх правомірної передачі. Ви маєте право доступу до Ваших персональних даних та їх перегляду, а також можливість звертатися з проханням щодо виправлення, внесення змін до Ваших персональних даних, їх видалення або блокування чи знеособлення у відповідності до прав суб‘єкта персональних даних визначених частиною 2 даних Загальних правил. Ви, як суб‘єкт персональних даних можете в будь-який час відмовитися від згоди на обробку персональних даних, наданою Вами за цими Загальними правилами.

6. Інформація про контактну особу DELTA MEDICAL

Якщо у вас виникатимуть будь-які подальші питання та/або бажання щодо доступу до Ваших персональних даних для їх перегляду, подання запитів, пов’язаних з Вашими персональними даними, побажання щодо відмови від отримання інформувань від DELTA MEDICAL, або у разі бажання відмови від Вашої згоди на обробку персональних даних, їх блокування чи видалення, — будь ласка, звертайтеся до нашого спеціаліста із забезпечення захисту даних за телефонними номерами або надсилайте відповідне звернення, керуючись контактною інформацією, наведеною на цьому сайті.

Форма зворотного зв'язку*

Завжди раді відповісти на запитання. Один з наших досвідчених експертів залюбки надасть вам зворотний зв’язок у найстисліші терміни.​

1. Сбор, использование и цель обработки

Компания DELTA MEDICAL собирает, обрабатывает и использует информацию, предоставляемую Вами в Регистрационной форме (далее – «Персональные данные») с целью ответа на Ваши запросы, распространения сообщений, тематических и рекламных рассылок, а также проведения исследований рынка, в том числе статистических и опросов (по почте и/или электронным средствам связи), связанным с деятельностью и товарами компании DELTA MEDICAL.

2. Соглашение

Подписанием формы предоставления Персональных данных вместе с ознакомлением с данными Общими условиями, Вы даете однозначное согласие на:

сбор, использование, обработку и/или передачу Ваших персональных данных согласно цели сбора, использования и/или передачи, определенные п. 1 данных Общие условия в понимании положений Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679), а также национального законодательства регулирующего защиту персональных данных.

Вы уведомлены о включении Ваших персональных данных в нашу базу персональных данных и должным образом уведомлены о правах субъекта персональных данных (в частности, по сбору, обработке и/или передаче Ваших персональных данных), а именно:

· знаете об источниках сбора ваших персональных данных со стороны DELTA MEDICAL;

· можете получать информацию об условиях предоставления доступа к Вашим персональным данным, в частности третьим лицам, которым передаются такие данные в соответствии с действующим законодательством;

· имеете право на доступ к своим персональным данным при условии соблюдения требований по безопасности информации DELTA MEDICAL;

· имеете право на получение информации согласно запросу о том, обрабатываются ли Ваши персональные данные и информацию о содержании таких персональных данных;

· имеете право предъявлять DELTA MEDICAL требование о возражении против обработки своих персональных данных;

· право на требование об изменении или уничтожении своих персональных данных, если они недостоверны или незаконно обрабатываются;

· имеете право на защиту своих персональных данных от незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения, в связи с умышленным сокрытием, непредоставлением или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений, недостоверных или порочащих честь, достоинство и деловую репутацию физического лица;

· имеете право на обращение с жалобами на некорректную/неправомерную обработку своих персональных данных в суд и применение правовой защиты;

· имеете право на внесение оговорок относительно ограничения прав на обработку персональных данных;

· право на отзыв данного соглашения;

· право на ознакомление с механизмом автоматической обработки персональных данных.

Вы добровольно даете согласие на получение рекламной и другой информации, а также предложений от DELTA MEDICAL и наших партнеров по электронной почте, социальным сетям (Viber, Instagram, WatsApp, Facebook и т.д.) или по телефону.

3. Раскрытие данных для технической обработки

Поскольку DELTA MEDICAL является группой компаний, Ваши персональные данные могут быть переданы одному из партнеров DELTA MEDICAL и могут обрабатываться для достижения цели, указанной в части 1 данных Общих правил (в частности, для трансграничной передачи персональных данных). Данные могут передаваться в страны с разными уровнями защиты данных, однако DELTA MEDICAL будут работать с соблюдением европейских правил защиты персональных данных для обеспечения соответствующего уровня защиты персональных данных в соответствии с требованиями и правилами Конвенции Совета Европы о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных .

4. Доступ к персональным данным и их безопасность

Доступ к Вашим персональным данным будет предоставлен только уполномоченным работникам DELTA MEDICAL и партнерам в соответствии с целями, указанными в части 1 данных Общих правил, а также для обеспечения безопасности и обработки информации. DELTA MEDICAL использует разумные технические и организационные средства безопасности и конфиденциальности Ваших персональных данных, также при необходимости регулярно просматривает и улучшает эти средства для отображения законодательных изменений и/или совершенствования технических возможностей.

5. Правильность персональных данных, внесение изменений и отказ от согласия

DELTA MEDICAL не проверяет Ваши персональные данные, предоставленные Вами DELTA MEDICAL и не несет ответственности за их правильность перед третьими лицами в случае их правомерной передачи. Вы имеете право доступа к Вашим персональным данным и их просмотру, а также возможность обращаться с просьбой об исправлении, внесении изменений в Ваши персональные данные, их удалении или блокировании или обезличении в соответствии с правами субъекта персональных данных, определенными частью 2 данных Общих правил. Вы, как субъект персональных данных, можете в любое время отказаться от согласия на обработку персональных данных, предоставленного Вами по этим Общим правилам.

6. Информация о контактном лице DELTA MEDICAL

Если у вас возникнут какие-либо дальнейшие вопросы и/или желания относительно доступа к Вашим персональным данным для их просмотра, представление запросов, связанных с Вашими персональными данными, пожелания отказа от получения информаций от DELTA MEDICAL, или в случае желания отказа от Вашего согласия на обработку персональных данных, их блокировку или удаление — пожалуйста, обращайтесь к нашему специалисту по обеспечению защиты данных по телефонным номерам или отправляйте соответствующее обращение, руководствуясь контактной информацией, приведенной на этом сайте.

Форма обратной связи*

Всегда рады ответить на вопросы. Один из наших опытных экспертов охотно предоставит вам обратную связь в самые сжатые сроки.